Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

Сумын нийт хүн ам 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 3672 3545 3520 3493 3495 3480

 Сумын нийт малын тоо 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 100953 98253 112325 115872 135181 142159 2013 – 2015 оны малын тоо ба өсөлт  

Хүн амын үзүүлэлт насны ангиллаар Цагаан-Овоо сум нь 2015 онд  нийт 3493 хүн амтайгаас 1811 нь эрэгтэй, 1682  нь  эмэгтэй  байна. Нийт хүн амын 14,5  хувь буюу 507 хүн ахмад  настан,  38,2  хувь буюу 1335  нь  0-18 насны  хүүхэд, 47,3 хувь буюу 1651 хүн  хөдөлмөрийн  насны  тус тус эзэлдэг.

Бэлтгэсэн хадлан/тн-оор/ 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 7010 7310 7260 6779 8244,3 7590  

2015 оны малын бүлэглэлтээр ангилсан өрхийн үзүүлэлт

Сумын нийт өрх 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 994 975 979 981 983 997  

2013 – 2015 оны малын тоо ба өсөлт