Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

                                                         ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ЕРӨНХИЙ ОРЛОГЫН                                  2016 ОНЫ 11 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ                    /гүйцэтгэл өссөн дүнгээр/              /мян.төг/          2016.11.17 № Нэр эдийн засгийн ангилал Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл Хувь 1 Харилцахын оны […]