Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

               ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ЕРӨНХИЙ ОРЛОГЫН                               2016 ОНЫ 11 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ /гүйцэтгэл өссөн дүнгээр/      /мян.төг/  2016.11.17 № Нэр эдийн засгийн ангилал Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь 1 Харилцахын оны эхний үлдэгдэл 18900.0 19996.1 2 Нийт орлогын дүн 316094.2 314415.7 99.5 3 Сумын татварын орлогын дүн 85130.0 83451.5 98 3.1          Үйл ажиллагааны орлого 23000.0 9646.0 41.9 3.2          Шууд бус орлого /суутгагчын 10 хувь/ 20000.0 17849.3 89.2 3.3 […]