Цагаан овоо сум

Цагаан овоо сум

  2014 оны 11-р Сарын 25-ны өдөр сумын мэдээллийн танхимд “Хээлтүүлэгч мал маллах малчдын сургалт”-ыг зохион  явуулж, Сургалтыг нээж сумын  ЗДТГазрын дарга Б.Батхүү, МЭҮТасгийн дарга Б.Оюунтуяа нар үг хэлэв. Бүх багийн Засаг дарга нар оролцож, хээлтүүлэгч мал маллахаар БИНХ-с сонгогдсон малчид хамрагдав. Мөн сумын ЗДТГазар, МЭҮТасаг, хээлтүүлэгч мал маллах, малчин нар гурвалсан гэрээ байгуулан ажиллалаа.

                                 ЦАГААН-ОВОО СУМЫН 3-Р БАГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА   Багийн танилцуулга 3-р баг 2014Эрхэм зорилго: Багийн засаг дарга нь бүрэн эрхийн хүрээнд Төр засгийн бодлого шийдвэр, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчлан хэрэгжүүлэх, албан даалгаварын биелэлтийг иргэд хөдөлмөрчдөд танилцуулан сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, иргэдээс гарсан санал хүсэлтийг холбогдох дээд шатны удирдлагуудад танилцуулан сурталчлах, статистикийн мэдээ судалгааг үнэн зөв гаргахад оршино. Багийн хөгжлийн зорилт:  Манай баг […]